İHALE İLANI

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi 514 Ada 1 Parselde Belediye Hizmet Binası içinde bulunan Çay Ocağı 2886 sayılı D.İ.K. nun 45.nci maddesine göre açık arttırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.
  2. İhale 11/05/2023 Perşembe günü Saat 14.10'da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
  3. Tahmini bedel 950,00 TL + KDV üzerinden olup  %3 nispetinde geçici teminat tutarı 1.026,00 TL ile güvence bedeli olan 1.900,00 TL toplam 2.926,00 TL’dir. İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli bilgi ve şartnameyi Belediyemiz Emlak Servisinden tetkiki rica olunur.
  4. İhaleye ait şartname 11.05.2023 Perşembe günü Saat:12.00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 TL. bedel ödeyerek satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
  5. İhaleye katılmak isteyenler en geç 11.05.2023 Perşembe günü Saat:12.00’a kadar gerekli evrakları hazır ederek Belediyemize ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde ihaleye iştirak edemez.
  6. İhaleye girebilmek için istenilen belgeler

GERÇEK KİŞİLER
a) Nüfus cüzdan fotokopisi, (Aslı ihale komisyonuna gösterilecektir.)
b) İkametgah Belgesi
c) Tebligat ve adres beyanı
d) Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi kabul edilmeyecektir.)
e) Geçici banka teminat mektubu (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi,
f) İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge
g) FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığı hakkında taahhütname
TÜZEL KİŞİLERİN
            a- Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d),(e),(f) ve (g) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca
b- Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
c- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2023 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
d- Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.

 #ilangovtr BASIN NO: ILN01820856


Paylaş: