17.4.2020 12:17:00
702

İHALE İLANI

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) 

EKSKAVATÖR DÖKÜM YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

GLİ Müdürlüğü İhtiyacı Ekskavatör Döküm Yedekleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN : 2020/198596 

I-İdarenin 

Adı: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERi KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) 

Adresi: HIPODROM CADDESI NO: 12  06330 AKKÖPRÜ YENİMAHALLE/ANKARA 

Telefon ve faks numarası: 3125401000 - 3125401660 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın 

Adı: GLİ Müdürlüğü İhtiyacı Ekskavatör Döküm Yedekleri 

Niteliği, türü ve miktarı: 6: Kalem 68 Adet Ekskavatör Döküm Yedekleri 

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: GLİ Tunçbilek Tesellürn Ambarı 

ç) Süresi/teslim tarihi: İşin süresi (Yüzelli) 150 takvim günüdür. 

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. 

3-İhalenin 

İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.05.2020 - 14:00 

İhale komisyonunun toplantı yeri : TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü İhale Salonu 

(e-tekliflerln açılacağı adres) 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdiki i imza beyannamesi bilgileri, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdiki i imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 

4.1.3. Şekl i ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, 

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, • 

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilerı serbest bölge 

faliyet belgesine ilişkin bilgiler. 

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. 

İsteklilerin dökümcü veya imalatçı firma olması gerekmektedir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeleri teklifi kapsamında sunması gerekir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, imalatçı belgesini sunması yeterlidir. 

isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknoloj ik ürün deneyim belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

4.3.2. Kapasite raporuna ilişkin belgelere ait bilgiler: 

isteklilerin kapasite raporu sunmaları zorunludur. 

Kapasite raporunda ergitme , fapasitesi 250 kg' dan düşük ve kalite kontrol laboratuvarında spektrometre bulunmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Kapasite raporuna işlenmemiş; spektrometresi bulunanlar, spektrometrenin yüklenici firmaya ait olduğunu belgeleyeceklerdir. İstekliler kendi adlarına veya unvanlarına düzenlenen kapasite raporunu sunmalıdır. 

istekli tarafından adlarına veya unvanlanna düzenlenen aynı işe ilişkin birden çok kapasite raporu sunulabilir. Bu durumda kapasite raporlarındaki miktarlar toplanarak değerlendirilir. istekli tarafından sunulan kapasite raporunun, kayıtlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası ya da kayıtlı olunan esnaf ve sanatkarlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur. Yabancı istekliler tarafından sunulan kapasite raporunun ise ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması gerekmektedir. 

İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından ortaklık oranlarına bakılmaksızın kapasite miktarına ilişkin yeterlik kriteri sağlanabilir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fıyat esasına göre belirlenecektir. 

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklifverecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. ihale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklifverilecektir.  

11. istekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiitme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

14.Koıısorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez. 

15. Diğer hususlar: 

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 


Yorumlar
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Yorum Yaz