10.10.2018 18:34:00
237

İHALE İLANI

PERSONEL TAKİP SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ)

Personel Takip Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/464195

1-İdarenin

a) Adresi : HIPODROM CADDESI NO: 12 06330 AKKÖPRÜ YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3125401000 - 3125401660

c) Elektronik Posta Adresi : icsatinalma@tki.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet personel takip sistemi alımı 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : GLİ Müdürlüğü Tavşanlı /KÜTAHYA

c) Teslim tarihi : Personel takip sisteminin montajı 120 günde tamamlanacaktır. Söz konusu personel takip sisteminin bifiil 90 günlük performans kullanımı,test ve tecrübe denemesinden sonra personel takip sisteminin sorunsuz çalıştığına dair tutulacak tutanağa istinaden kabul edilecektir.Personel takip sisteminin çalışmadığı gün kadar süre 90 günlük performans kullanımı,test ve tecrübe denemesi süresine eklenecektir.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TKİ Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:12 06330 Yenimahalle/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 06.11.2018 - 14:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

1-Personel takip sisteminde kullanılacak ekipmanlar ATEX Direktif  94/9/AT ye uyumlu ve aşağıdaki standartlar çerçevesinde imal edilmiş olacaktır:

1.1-TS EN 60079-0:2013: Patlayıcı gazlı ortamlarda kullanılan elektrikli cihazlar-Bölüm 0: Teçhizat- Genel özellikler

1.2-TS EN 60079-11: Patlayıcı gazlı ortamlarda kullanılan elektrikli cihazlar-Bölüm 11- “i” tipi kendinden korumalı cihazlar

1.3-İstekliler teklif edilen sistem ekipmanlarının, öngörülen standartlara uygun olarak imal edildiğini gösterir sertifikaları teklif ekinde mutlaka vereceklerdir. 

2-Kurulacak sisteme ait tüm ekipman, malzeme ve cihazlar yeraltı kömür madeninde kullanıma uygun, ATEX Grup I M1 sertifikasına sahip ve koruma sınıfı en az IP 65 olacak ve istekliler tekliflerinde bu durumu belgeleyecektir.

3-İstekliler ATEX tip sertifikaları teklifleri ekinde verecekler ve yüklenici firma imalatı tamamlanan ürünlerin teslimatıyla birlikte ATEX sertifikalarının asılları veya Apostil kaşeli nüshaları mutlaka teslim edilecektir.

4-Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; ATEX sertifikalarının teklifleri sırasında geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve birlikte sunulacak ek bir belge ile teyit edilecektir.

5-İstekliler ATEX sertifikalarının yeminli tercüman tarafından noter onaylı Türkçe çevirilerini teklifleri ile birlikte mutlaka vereceklerdir. Bu belgeleri vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

-İstekliler teknik şartname ekinde yeralan   "Yeraltı Ocağı planı" üzerinde kendi sistemlerini eksiksiz projelendirerek bu projeleri cd ve yazılı doküman şeklinde teklifleri ekinde sunacaklardır.

-İstekliler personel takip sistemine ait yabancı dil dokümanları noter onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte teklifleri ekinde vereceklerdir.

-İstekliler personel takip sisteminde kullanılan kabloların üretici firmalarına ait Avrupa Birliği CE Uyumluluk Deklerasyon belgeleri ile alev geciktirici özelliğini belirten sertifikaları teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

-İstekliler personel takip sisteminin montajında kullanacakları teçhizatların listesini teklif ekinde vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

-Her türlü CCTV Kamera Sistemleri,

-Güvenlik Sistemleri,

-Kartlı Geçiş Sistemleri,

-Elektronik Çevre Güvenlik Sistemleri,

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.K.İ. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Kat 11 Oda No:1108 Hipodrom Caddesi No:12 06330 Yenimahalle / ANKARA adresinden satın alınabilir. 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 125 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 450 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFLAR BANKASI KURUMSAL ŞUBE ŞUBE KODU: 983 TR 25 0001 5001 5800 7293 2940 80 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve Arşiv Şefliği Zemin Kat Oda No: DZ-25 Hipodrom Caddesi No:12 06330 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Yorumlar
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Yorum Yaz