12.12.2019 11:18:00
139

İHALE İLANI

TAVŞANLI ÖZEL İDARE HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇ VE 

İŞ MAKİNALARINA MOTORİN (EURODİZEL) ALIM İŞİ

KÜTAHYA TAVŞANLI ÖZEL İDARESİ TAVŞANLI İLÇE ÖZEL İDARE

TAVŞANLI ÖZEL İDARE HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇ VE İŞ MAKİNALARINA MOTORİN (EURODİZEL) ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/642507

1-İdarenin

a) Adresi : Yeni Mah. Kanal Cad. 92 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası : 2746141113 - 2746141675

c) Elektronik Posta Adresi : cavido_34@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 31200 Litre (Otuzbinikiyüz-litre Motorin (Eurodizel) Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : 1)Yüklenici, taahhüt konusu Motorini İdarenin belirlediği(İlçe Özel İdare Müdürlüğü) araçlara, İdarenin istediği zamanlarda yüklenicinin akaryakıt istasyonundan partiler halinde teslim edecektir. 2)İhtiyaç duyulan akaryakıt Ölçü ve Ayar Müdürlüğü mührünü taşıyan sayaçlı pompalardan teslim edecektir.

c) Teslim tarihleri : Sözleşme konusu mal, yüklenicinin akaryakıt istasyonundan İdaremiz araçları tarafından teslim alınacaktır. İdaremize ait araçlara yüklenicinin akaryakıt istasyonunda teslim edilmesinden sonra akaryakıt teslim fişi ilgili aracın şoförüne imzalatılacak ve fatura ekinde idareye sunulacaktır.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yeni Hükümet Konağı Yeni Mahalle Kanal Cag. No.1 Tavşanlı/KÜTAHYA

b) Tarihi ve saati : 19.12.2019 - 10:30

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekli, akaryakıt ürünlerinin EPDK´ca belirlenmiş ve TSE olan standartlarına veya TÜPRAŞ Spesifikasyonlarına uygun olduğuna ilişkin belge.

2-İstekli akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden; Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan alacakları, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu veya Akaryakıt dağıtıİhaleye iştirak edecek firma veya kişiler  EPDK BAYİLİK SATIŞ LİSANS İZİN BELGESİ ve  GSM işyeri açılış ruhsatını ibraz edeceklerdir.m ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğunu gösteren  belge.

3-İhaleye iştirak edecek firma veya kişiler  EPDK BAYİLİK SATIŞ LİSANS İZİN BELGESİ ve  GSM işyeri açılış ruhsatını ibraz edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

c) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tavşanlı İlçe Özel İdare Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Yorumlar
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Yorum Yaz